This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.

This Is A Custom Widget

This Sliding Bar can be switched on or off in theme options, and can take any widget you throw at it or even fill it with your custom HTML Code. Its perfect for grabbing the attention of your viewers. Choose between 1, 2, 3 or 4 columns, set the background color, widget divider color, activate transparency, a top border or fully disable it on desktop and mobile.
REGELS 2019-11-26T17:28:25+00:00

HUISREGELS

Lid worden of zijn van een vereniging brengt behalve het spelplezier en het samen zijn met anderen ook enkele afspraken en regels met zich mee. Sommige van deze regels gelden voor de jeugdleden zelf, voor enkele andere regels vraagt de vereniging de hulp en bereidwilligheid van de ouders/verzorgers. Daarnaast zijn er ook afspraken en regels die gelden voor train(st)ers en bestuur.

Algemene afspraken en regels m.b.t. gebruik sporthal:

 • Er mogen geen buitenschoenen gedragen worden in de sporthal
 • Turnclub Horn is niet aansprakelijk voor spullen die verloren raken
 • De kleedlokaal indeling staat in de hal op het bord
 • Er mogen geen mannelijke begeleiders mee naar de kleedlokalen i.v.m. de privacy van de oudere turnsters. Alleen bij de kleuters en ouder-kindgym is dit toegestaan.
 • De eerste groepen op een trainingsdag bouwen de toestellen op (m.u.v. de jongste groepen) en de laatste groepen ruimen alle toestellen op.
 • De tussenwand in de zaal is tijdens de trainingen in de regel omlaag in verband met rust en overzicht.

Afspraken en regels voor de leden:

 • Meld je af bij je trainsters (persoonlijk, of via mail) als je niet naar de training kunt komen
 • Op tijd aanwezig zijn voor een training of wedstrijd
 • Het dragen van een turnpakje is verplicht vanaf groep 1. Jongens dragen een korte broek en T-shirt
 • Tijdens de trainingen sieraden af en haren vast
 • Sportief gedrag vertonen t.o.v. je groepsgenoten
 • Als je na de training opgehaald wordt wacht dan binnen in de hal i.v.m. veiligheid.

Afspraken en regels voor de ouders/verzorgers:

 • hun dochter/zoon op bovenstaande regels attenderen,
 • Tijdens trainingen is het niet toegestaan om te kijken, behalve met de speciale kijkdagen
 • Concentratie is heel belangrijk bij turnen, kinderen zijn snel afgeleid en een ongeluk is dan snel gebeurd
 • Bij problemen niet wachten, maar bespreken, de trainster van de eigen groep is het eerste aanspreekpunt
 • Positief commentaar mag zelfs geroepen worden
 • Spreek met de kinderen af dat u ze binnen ophaalt, dit in verband met de veiligheid, zeker in donkere dagen
 • Waar mogelijk helpen met activiteiten: vele handen maken licht werk

Afspraken en regels voor (hulp/assistent)trainsters:

 • Ouders en turnsters attenderen op bovenstaande regels
 • Alle (hulp/assistent) trainsters dienen minimaal 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn
 • Hulptrainsters melden zich (indien mogelijk) minimaal een week van tevoren af als ze een keer niet naar de training kunnen komen
 • Assistenttrainsters vragen aan de hoofdtrainsters of zij vervanging moeten regelen bij afwezigheid. Als dit nodig is regelt de assistenttrainster zelf vervanging
 • Hoofdtrainsters geven hun lesvoorbereiding door aan de vervanger als zij zelf niet kunnen komen, tenzij anders afgesproken met de vervangende trainster
 • Tijdens trainingen en wedstrijden gelden kledingafspraken (blauw t-shirt van de club of trainingsvestje en volledig zwarte broek), haren vast, geen sieraden
 • Bij problemen niet afwachten, maar bespreken met de hoofdleiding of bestuur
 • Reageren op mails als daarom gevraagd wordt
 • Helpen bij alle activiteiten, afmelden alleen met goede reden.
 • Deelnemen aan vergaderingen (technisch kader, Algemene ledenvergadering en bijeenkomsten van werkgroepen)
 • Indien een turnster gescout wordt voor de selectie wordt dit vooraf overlegd met betreffende trainsters, voordat contact wordt opgenomen met de ouders en de turnster. Betreffende trainster wordt op de hoogte gehouden van de gang van zaken.
 • De trainsters worden geacht bij de laatste training van de dag, om te wachten tot alle turnsters zijn opgehaald.

Afspraken en regels voor bestuur:

 • Elke 6 à 8 weken wordt er een bestuursvergadering gehouden
 • Het bestuur dient aanwezig te zijn bij de algemene ledenvergadering
 • Bij alle activiteiten en kijklessen dient er minstens 1 bestuurslid aanwezig te zijn
 • Het bestuur is beschikbaar voor vragen, problemen of advies voor zowel trainsters, ouders en turnsters.

Gedragsregels 

Wij als Turnclub Horn hanteren de gedragsregels zoals deze zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement van de KNGU.
Voor vragen kunt u bij een van onze bestuursleden terecht.

De gedragsregels zijn beschikbaar door te klikken op de volgende link:
http://www.kngu.nl/uploads/kngu_algemeen/Documenten/Informatie/Folders_SI_sporters1.pdf

Clubkleding 

Het dragen van een turnpakje is verplicht vanaf groep 1. Jongens dragen een korte broek en t-shirt. Turnpakjes zijn verkrijgbaar in diverse sportwinkels en via internet. Indien u hulp nodig heeft bij het vinden van een turnpakje kunt u altijd info opvragen bij een van onze trainsters.

Privacy Policy

Turnclub Horn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Turnclub Horn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als Turnclub Horn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden

Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Turnclub Horn verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de lidmaatschapsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De lidmaatschapsovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Turnclub Horn de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.

Uw persoonsgegevens worden door Turnclub Horn opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Turnclub Horn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Turnclub Horn van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens
Turnclub Horn
Heelderweg 7A
6097 EW Panheel
ledenadministratie@turnclubhorn .nl